Choď na obsah Choď na menu

TREST

3. TREST

Zj 21, 7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

--------------------------------------------------------------

 

Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu

po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa“.

 

(Katechizmus Katolíckej Cirkvi / 675-677)

---------------------------------------------------------------

Posolstvo z Akity - Japonsko

“Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest.

-          Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo.

-          Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich.

-          Tí, čo prežijú,  sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym. 

Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane,  bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.”

----------------------------------------------------------------

viz.Martin Gavenda / Dechtice - SR 

Obsahom ďalších tajomstiev je sedem trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania nezmení.

---------------------------------------------------------------

Posolstvo Ježiša Krista - Vassula Ryden / 5.5.2011

"Pamatujte, abyste hlásali Má Poselství po celém světě, neboť zápach smrti dosáhl nebe a trest, který čeká tuto generaci, dopadne na zemi pro její nevěru a odpadlictví.

- Nenasloucháte vyslancům, které vám posílám, a rouháte se Mému Duchu. Mnozí nezodpovědně zraňují Mou Církev tím, že kamenují Mé proroky. Mnozí hynou a nynější viditelná znamení jsou dávána v míře a závažnosti úměrné jejich odpadlictví a hříchům.

Této generaci bez víry hrozí útrapy a strádání. Tato znamení jsou jim dávána právě proto, že se se Mnou odmítají smířit."

-----------------------------------------------

15.9.1991   Jezis Kristus - Vassula Ryden

  

Opři se o Mne, požehnaná Mé Duše. Dávám ti Svůj Pokoj. Piš:

*2. ZAZRAK

Ó Jeruzaléme! 1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu: Já Jsem zde! Skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v rukou korouhev Míru. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý, 2 Král králů a Pán pánů 3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme, "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Trestu, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval?

 

-------------------------------------------------- 

Ježiš Kristus - stigmatička Terezia Neumannova / 1946 

 

"Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť…

Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca.

(* 3. TREST)

 

 

Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať  ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem.

- V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko  spália.  

- Všetko, čo sa  milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené.

- Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby,  ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný  omyl, ktorý  nikdy nebol  učením môjho evanjelia.

Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem.  Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší.

Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu  uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí.

II. príchod Ježiša Krista

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.

Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!"

----------------------------------------- 

 

Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1837)

(* 3: TREST)

 

„Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.

Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.

- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.

- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“

- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.

- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

 

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..

To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry. 

 ----------------------------------------------------

 

TREST : (Oheň ?!)

"Spomínam si na nejaké miesto,kde som videla ľudí ako plačú a matky, ktoré pozdvihovali svoje deti, akoby hovorili Bohu, aby si ich vzal k sebe."

- Na otázku, či videla oheň, viz. Mária Dolores odpovedala: "Oheň, áno. Ľudia bežali smerom k vode, ale ten oheň nič nedokázalo uhasiť. Nikdy som nevidela ľudí uprostred ohňa, len ako pred ním utekali."

 

Zjavenie Panny Marie viz.Maria Dolores / Garabandal - Spanielsko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK

 


Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

 

Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s nimi,
ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995:

"Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu,
potom
prečo sa máte báť toho, čo príde?
Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest,

pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."
-------------------------

Marie -Julie Johanny oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú  hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú  vieru a vieru v Moju  Silu, zomrú  od strachu.“ 

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.”

Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.” 

“NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov.  Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … “

(8. december 1882).

“Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“ 

“Počas  tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa

budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a  blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…”

“Planéta sa stane  obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie.  ”


Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk