Choď na obsah Choď na menu

Falošné posolstvá: "Márie" (Košice)

Táto žena príjma posolstvá vnútorným hlasom - falošným duchom, ktorý sa prejavuje napodobňovaním hlasu Božieho a Jeho svätých ako je Ježiš Kristus alebo Panna Mária.
 
Posolstvá sú falošné nie len svojim štýlomrečou, ale aj obsahom, ktorý nezodpovedá Božiemu plánu s človekom. Pre tých, ktorí nedokážu rozlíšiť, či sa jedná o falošného ducha a to v štýle a reči daného posolstva, tak pre nich je ľahšie rozoznať pravdu zo samotného obsahu posolstva.

 
Nezrovnalosti v štýle a reči daných posolstiev
 
Napr. často používajúc v posolstvách nesprávne vyjadrovanie sa.
Keď porovnáme tieto posolstvá s posolstvami Panny Márie, ktorá sa zjavila a prihovorila v La Salette, tak môžeme lepšie pochopiť čím sa líšia ako pravé od falošných.
 
Panna Mária v La Salette sa zjavila malým deťom a prihovorila sa najprv v spisovnej Francúzštine, a keďže deti nerozumeli poriadne tomuto jazyku, pretože nechodili do školy a vedeli len vo svojom nárečí (dialekte), tak jej nerozumeli. Panna Mária zámerne sa takto prihovorila, aby tým dala najavo, že sa majú vzdelávať a naučiť spisovnej Francúzštine. V prípade zjavení Panny Márie z La Salette vidíme, že Boh a Jeho svätí veľmi dbajú na krásu a dôslednosť pri vyjadrovaní sa... to vyplýva nie len z ich správania voči vizionárom, ale aj v samotnej reči, ktorá je krásna, vznešená, spisovná a taktiež štýlistika slov je správne vyjadrená postupne ako keď človek hovorí z vnuknutia Ducha Svätého, kedy sa nezasekáva v myšlienkach a slovách, ale hovorí plynule.
 
Pri porovnaní pravých zjavení a posolstiev s falošnými, môžeme vidieť práve túto nezrovnalosť, keď falošný duch si používa často-krát neznalosť daného vizionára a dôkazom toho sú následné vyjadrenia v danom posolstve.
 
Pozrite si nasledujúce aspoň 3 posolstvá, kde danej "vizionárke" sa často opakujú slová v nesprávnej reči a štylistike.
Upozorňujem, nejedná sa o dialekt, čiže východo-národný jazyk - kedže pochádza z Východného Slovenska, ale o skutočné nesprávne vyjadrenia sa, ktoré skôr pochádzajú z neznalostí danej vizionárky (resp.slabej slovnej zásoby).
 
 
(29.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé Dieťa celého sveta.
Chcem, aby ste vedeli, že sa celkom priblíži deň, "Veľmi dôležitý deň." Deň Veľkého upozornenia. V ten deň bude pre väčšinu obyvateľov zeme obyčajný deň, no pre Boha to bude veľká bolesť! Koľko ľudí opustí zem. Pôjde na večnosť bez spovede, bez rozhrešenia. Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa. Moje dieťa, ten deň musí prísť. Máš to vedieť! Tak dosť pre dnešný deň."
 
(31.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé dieťa celého sveta.
Pokoj v duši hovoríte, no len tak skoro nepríde. Vieš dieťa chcem, aby si vedelo, že Boh sa rozhodol dať vám na výber. Kto sa ako zachová. Láska je plodom samého Boha. A On nebude čakať do nekonečna. Aj dnes Vás prosí, aby ste boli ako ľudia. Lebo tá zmena je tu. Vieš váš svet naraz len sa zastaví ako tie tvoje hodinky. Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C. A ticho Boh zasiahne v tichu a nepozorovane. On dá na oblohe svoje znamenie. A potom to bude. S ticha sa svet zastaví a vy všetci budete v moci nie diabla, ale iba Boha. Tak je to a máš právo tovedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť."
 
(1.8.2010 / Údajný Boh) 
"Drahé dieťa celého sveta.
Aj keď by čo bolo? Boha sa neopusť iba tak vyhráš. tak bude pred aj počas Varovania. To čo príde bude trvať len pár minút. Bude to pre mnohých ako peklo, ktoré Vás bude zožierať. No to bude bolesť duše preto, čo nevykonala. Ak by Boh dal viac, tak ako má v pláne, tak by ste to neprežili. Peklo nie je peklo, ale je to ako nevýslovná bolesť a strach, že sme sami len so svojimi hriechmi, či skutkami. Veľa času na uskutočnenie tohto posolstva už nie je. Iba pár zrniečok času. Na dnes máš dosť."
 
 
Z daných pososltiev vidíme často-krát nesprávy slovosled daných slov (štylistika) ako napr.  "Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C."   je to, ako keď chcete niečo povedať, ale neviete ako to povedať a tak vynecháte niektoré pre vás nepodstatné slová. V tomto zmysle robíme my ľudia chyby pri bežnom rozhovore s inými a prijímame to tak, že buď sa navzájom upozorníme, alebo si domyslíme, čo tým chcel povedať (ten druhý) lebo aj v tomto prípade je zrozumiteľné, že kvôli 40°C budú veľké teploty ako v peci, aj keď tam chýba to spojenie ako napr. "...lebo budú veľké teploty..." alebo "...lebo teploty budú presahovať viac ako 40°C." Takýchto chýb sa nedopúšťajú Svätí prostredníctvom pravých prorokov (vizionárov)
 
Ďalej "Peklo nie je peklo, ale je to ako nevýslovná bolesť a strach..." 
Vizionárka mala na mysli (v súvislosti s celým textom) že Veľké Varovanie bude pre niektorých ako peklo, v ktorom je nevýslovná bolesť a strach, lenže použila nesprávne vyjadrenie, ktorému síce rozumie (ako aj niektorí....), ale takáto štylistika a vyjadrenia u Svätých nie je v súlade s ich krásou a jednoduchosťou vo vyjadrovaní sa.
 
 Ďalej sa píše: "Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa."
 
Takéto vyjadrenia sú bežné v slovníkoch ľudí, ktorí "hovorovo" vyjadrujú svoj pohľad na sebeckých ľudí, ale to nepochádza z vnuknutia Ducha Svätého - skôr z dvojzmyselných rečí. Je bežné, u ľudí, ktorí sa nezaujímajú o pôvod takejto reči, že odchytávajú-prijímajú a vyjadrujú sa takto aj v bežných rozhovoroch a tak pochopiteľne, že svoju reč považujú za akceptovateľnú aj pre slovník Svätých (z Božieho kráľovstva) 
Aj keď Svätí akceptujú dvojzmyselné reči ľudí, predsa sami nie sú tými, ktorí si takýto slovník privlastňujú. Lebo my máme byť svätí ako oni sú Svätí a na ich obraz, nie však pretvárať Svätých na obraz ľudí (či zvierat).
   
 
Nakoniec, čo sa týka štylistiky uvediem najčastejšie slovné spojenia, ktoré žena na konci posolstva uvádza a sú to tieto:
 
  "Tak je to a máš právo to vedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť." (z 1.posolstva)
"Tak je to a máš právo to vedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť." (z 2.posolstva)
 "Iba pár zrniečok času. Na dnes máš dosť." (z 3.posolstva)
 
 
Pri porovnaní všetkých 3 posolstiev vidíme, že posledná veta (spojenie) končí ako keď niekto vyžaduje od danej osoby (ženy) víziu, či posolstvo a keď už nenachádza slov, tak to ukončí ako keby sa jednalo o príkaz z hora (z Neba od Boha)
Avšak nie lenže sa jedná o ukončenie posolstva svojimi vlastnými slovami či myšlienkami, ale aj o svojský štýl vo vyjadrovaní sa, ktoré nepodlieha vzájomnému spojeniu medzi Bohom a vizionárom (ako to je u pravých prorokov).
 
Totižto u pravých vizionárov (proroci) ako napr. Evanjelisti (sv.Matúš, Marek, Lukáš, Ján) alebo Don Stefano Gobbi, či Vassula Ryden, a u iných prorokov, ktorí majú mimor.dar vnímania vnútorného hlasu - môžeme vidieť, že Boh si používa ich schopnosti a vlastnosti, tak že aj v posolstvách je vidieť charakteristické črty daných prorokov.
 
Napr. u sv.Lukáša vidíme, že posolstvá sú viac zamerané na uzdravenia, kdežto u dalších evanjelistov tomu tak nie je. Je to práve kvôli tomu, že sv.Lukáš bol aj lekárom a tak si Boh použil jeho vnímavosť a cítenie (v tejto oblasti) na väčšie zdôraznenie uzdravenia, ktoré Boh chcel človeku zjaviť.
 
V prípade sv.Jána skôr vidíme, že sa opisuje udalosť z pod kríža o prijatí Panny Márie za Matku, a to práve preto, lebo sv.Ján vynikal vo vernosti a úcte k Matke a Panny Márie.
 
Čo sa týka vizionárov ako Don Stefano Gobbi, tak vidíme že vo svojich posolstvách často-krát sú zaužívané teologické pojmy, ktoré sú charakteristickým pre daného proroka, kedže sám bol kňazom, ktorý vynikal v teologii.
 
Vassula Ryden aj ked svojou neznalosťou v teologii opisuje vo svojich posolstvách teologické a vieroučné učenie ako bezchybné, predsa v posolstvách môžeme vidieť jej charakteristické črty a to pôvod i národnosť, z ktorej ju Boh povolal ku jednote s ostatnými.
Totižto Vassula pochádza z "Východu" - krajiny kde pôsobí najviac Pravoslavna cirkev (ako aj sama je pokrstená za Pravoslavnu kresťanku), ale Boh ju povolal k poslaniu, aby vyzývala svojich "krajanov" ako aj Cirkev "Západu" k jednote a to na zaklade jednoty neviditeľnej Osoby (Hlavy) Ježiša krista a viditeľnej osoby (hlavy) jeho zástupcu - pápeža.
 
Tieto spomínané charakteristické črty daných vizionárov môžeme vidieť v ich posolstvách, ale na rozdiel od falošných majú krásnu výslovnosť, štylistiku, ale aj morálny a vieroučný obsah, ktorý sa zhoduje s neomylným učením Cirkvi ako aj Evanjeliom Ježiša Krista.   
 
Nemýlme si charakteristické črty pravým vizionárov s nesprávnou štylistikou a obsahom falošných prorokov, že by sa jednalo o tie isté vlastnosti, lebo aj falošní vizionári majú charakteristické črty, ale tie nie sú Bohom využité v ich posolstvách (ako je tomu u pravých prorokov), ale skôr zneužité falošným duchom (v daných posolstvách).
 
 
Na záver uvediem príklad, čo sa týka falošných posolstiev v samotnom obsahu s ohľadom na známe Varovanie.
 
V posolstve spomínanej ženy sa píše:      
    
"Drahé Dieťa celého sveta.
Chcem, aby ste vedeli, že sa celkom priblíži deň, "Veľmi dôležitý deň." Deň Veľkého upozornenia. V ten deň bude pre väčšinu obyvateľov zeme obyčajný deň, no pre Boha to bude veľká bolesť! Koľko ľudí opustí zem. Pôjde na večnosť bez spovede, bez rozhrešenia. Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa. Moje dieťa, ten deň musí prísť. Máš to vedieť! Tak dosť pre dnešný deň."
 
(31.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé dieťa celého sveta.
Pokoj v duši hovoríte, no len tak skoro nepríde. Vieš dieťa chcem, aby si vedelo, že Boh sa rozhodol dať vám na výber. Kto sa ako zachová. Láska je plodom samého Boha. A On nebude čakať do nekonečna. Aj dnes Vás prosí, aby ste boli ako ľudia. Lebo tá zmena je tu. Vieš váš svet naraz len sa zastaví ako tie tvoje hodinky. Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C. A ticho Boh zasiahne v tichu a nepozorovane. On dá na oblohe svoje znamenie. A potom to bude. S ticha sa svet zastaví a vy všetci budete v moci nie diabla, ale iba Boha. Tak je to a máš právo tovedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť."
 
 
Pri porovnaní týchto dvoch posolstiev môžeme vidieť, že sa jedná o Varovanie, ktoré by podľa toho malo prísť a to pri horúcich teplotách.
Z tohto vyjadrenia vyplýva, že Deň Varovania bude súvisieť s veľkými teplotami, ktoré budú pre celý svet niečo ako znamenie, či trest, ktorý pocíti celý svet.
 
Je pravdou, že Varovanie píde a musí prísť, aby celý svet  spoznal svoju hriešnosť i mal možnosť na lepšie obrátenie sa k Bohu, ale v ten Veľký Deň Varovania nemá súvis s Veľkým Trestom, kedy celý svet zažije obrovské horúčavy ako následok pádu "Meteoritov".
Preto, čo sa týka obsahu týchto posolstiev, je pochopiteľné, že sa nezlúčujú s pravdivým nasledovaním a postupom udalostí, ktoré majú nastať v tento Veľký Deň ako ani potom - do konca sveta.
 
Čo z toho všetkého vyplýva?
 
Daná osoba (žena), ktorá príjma posolstvá vnútorným hlasom príjma falošného ducha a s tým aj vízie, či posolstvá, ktoré nemajú pravdivý obsah a ani štýl, či reč hodnú Svätých z nebeského kráľovstva.
 


Viac tu: http://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/news/falosne-posolstva-marie-kosice-/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

jana - ?

16. 8. 2013 9:28

1/ štýl a reč
Chcem sa opýtať autora, či prijímal posolstvá z Neba? Ak nie, tak nevie o čom píše. V tejto súvislosti nech si spomenie na „vznešený krásny štýl“ reči, slov, Panny Márie pánovi Lašútovi z Turzovky. Neukazovala Panna Mária p. Lašútovi náhodou tabuľky s nákresmi?
Navyše posolstvá sú voľne prekladané, žiadnou recenziou jazykovedcov neprechádzajú, žiadnou korektúrou.

Citácia:
„Totižto u pravých vizionárov (proroci) ako napr. Evanjelisti (sv.Matúš, Marek, Lukáš, Ján) alebo Don Stefano Gobbi, či Vassula Ryden, a u iných prorokov, ktorí majú mimor.dar vnímania vnútorného hlasu - môžeme vidieť, že Boh si používa ich schopnosti a vlastnosti, tak že aj v posolstvách je vidieť charakteristické črty daných prorokov.“
Moja otázka: Kedy boli „proroctvá“ Vassuly Ryden či Gobiho schválené cirkvou a tak vyhlásené za pravé????

A moja záverečná otázka – v nasledujúcom posolstve, prosím „kritika“ posolstiev, aby napísal, čo je v ňom v rozpore s učením cirkvi .
687. Poselství Ježíše ze dne 23. ledna 2013 v 16:40.

NALÉHAVĚ PROSÍM MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY LIDEM PŘIPOMÍNALI, JAK JE DŮLEŽITÉ ČÍST BIBLI SVATOU

Má drahá, milovaná dcero,
jsem spokojen a raduji se z lásky, kterou moji stoupenci ke Mně chovají ve svých srdcích.
Nebesa se radují z rychlosti, jakou se moje Boží poselství a modlitby šíří po celém světě. Toto je tak dávno předpověděný čas, kdy mé svaté evangelium bude kázáno po celém světě.
Naléhavě žádám mé následovníky, aby lidem připomínali, jak je důležité číst Bibli svatou, Slovo, napsané podle vůle mého Otce.
Dnes je mé Slovo opět sdělováno, aby vštípilo do myslí lidí důležitost mého učení. Nepřijetí Božího Slova má za následek smrt duše.
Každý člověk na zemi se narodil se svobodnou vůlí. Pro každého člověka, jemuž můj Otec dal život, byla připravena svátost křtu, ale ne každému Božímu dítěti byl dán přístup k tomuto důležitému daru, který očišťuje duše a zbavuje ji démonů.
Každý člověk měl nárok na Pravdu mého učení, přesto ne každému byla Pravda dána. Místo ní živila nevinné duše falešná náboženství. To vedlo k vzájemné nenávisti, když lži, vytvořené a šířené takovými falešnými náboženstvími, zamořily srdce lidí.
Je pravdou, že mé svaté Slovo je potravou duše. Bez ní duše chřadne. Když už v sobě nemá pokoj, který ji moje láska přináší, pak hledá potěšení v náruči světských věcí, které ji nakonec zbaví veškeré útěchy.
Nyní, kdy mé svaté Slovo je zažehnuto v srdcích znavených lidí, má láska se rozšíří, jakmile bude lidstvu dána Pravda. Tato láska přitáhne hladové duše, a tak můj plán spásy bude pokračovat. Vyčerpám všechny možnosti, použiji srdce pokorných duší – které Mě skutečně milují – abych zachránil celý lidský rod. Nezáleží na tom, jakého boha zbožňují, protože velmi brzy jim bude Pravda odhalena. Pak už nebudou chtít nic, jen mou božskou přítomnost.



Admin - Re: ?

17. 8. 2013 0:23

1/ štýl a reč
Citujem Ťa:
"Chcem sa opýtať autora, či prijímal posolstvá z Neba? Ak nie, tak nevie o čom píše. "

Áno, prijímal som podobné falošné posolstvá - tohto druhu a v tomto duchu, takže hned mi to bolo povedomé - ten duch - spôsob a štýl. To je ako ked si prečítaš list neznámeho autora a je ti natoľko povedomý, že aj ked Ti nepovedia meno autora, predsa si povieš, že to určite písal tvoj známy.
A niečo podobné vnímam u posolstiev tohto druhu. Je to tzv. "vnútroná inšpirácia" alebo "vnútorný hlas", ktorý človek poväčšinou ani nemusí počuť vlastnými ušami, ale skôr vnutorným hlasom - srdcom.

Taký mali napr.Don Gobbi, Vassula Ryden, ... ako praví proroci, a falošní proroci mali napr.John Leary, Wiliam Kamm, J.Lengyel, a další...

Ináč a keby som nemal, to neznamená, že by som nedokzal rozlíšiť, ked by mi to Boh daroval, pretože toto rozlišovanie som prijal ako charizmu a nie len vlastnou skusenosťou.

Dalej píšeš:

"V tejto súvislosti nech si spomenie na „vznešený krásny štýl“ reči, slov, Panny Márie pánovi Lašútovi z Turzovky. Neukazovala Panna Mária p. Lašútovi náhodou tabuľky s nákresmi?"

Ťažko porovnávať Vízie proroka Lašúta, ked on nepríjmal pososltvá tohto druhu (ako som spomínal). On počul hlas Panny Márie zretelne vlastnými ušami.

Dalej:
"Navyše posolstvá sú voľne prekladané, žiadnou recenziou jazykovedcov neprechádzajú, žiadnou korektúrou."

Ved práve, že ked nie su upravované, tak su autentické a na zaklade toho je lepšie porovnať a zistiť, či ide o naozajstné slová Panny Márie, ktorá má krásnu štylistiku, kdežto u falošných prorokov je to typické, že štýlistika je často-krát chybná a tiež gramatika.

U pravých prorokov je zaujímavé to, že aj ked su to nevzdelaní alebo maloleté deti, tak ich citáty - priama reč Panny Márie je natoľko krásna, vzdelaná až teologická, že človek si povie: tak toto by deti nedokázali vymyslieť. Ved prečo uveril farár v Lurdoch? Lebo vedel, že Bernadeta by pri svojej slabej znalosti nevedela, čo je "Nepoškvrnená Čistota". Sama by na to neprišla. Alebo deti z Medjugorja: ako by mohli vo svojom malo veku tak zretelne hovoriť o teologických pravdách viery, keby sa k nim naozaj neprihovorila Panna Mária? Alebo deti z La Salette, nevzdelané deti, dokonca sa im prihovorila nárečím a predsa slová Panny Márie sú tak štylisticky usporiadané, že učiteľ - gramatik by sa mal čo učiť.

Kedy boli Vasula a Don Gobi uznaný za pravých prorokov?
Ked za celé tie roky ich života boli pápežmi podporovaní - to je schválenie samotného zástupcu Ježiša Krista na zemi. Ak chceš vidieť nejaký dokument, tak na to si musíš počkať.

Janka
V danom posolstve je tá chyba, že nie každý človek sa narodí so slobodnou vôľou. Napr. mentálne postihnutí ľudia nemaju sa nenarodia na tomto svete so slobodnou voľou. Oni nedokážu ani rozlíšiť dobro od zlého a nieto ešte sa slobodne rozhodnúť pre dobro alebo zlo. Konajú inštiktívne - niečo ako zvieratká, ktoré sa zdajú navonok, že sa rozhoduju medzi dobrom a zlom, ale v skutočnosti sa riadia inštiktom, ktorý im je daný Bohom a okolnosťami. Maju predurčený život a preto sa nemôžu rozhodovať na zemi, pre život večný - preto nie su ani v nebeskom kráľovstve. Avšak na rozdiel od zvierat, mentálne postihnutí ľudia už vopred boli Bohom predurčení pre život večný. Len na zemi musia pôsobiť do určitej miery (času) a po živote príde život večný.

Koniec posolstva je akosi zavadzajuci:
prečo hovorí, že zachráni celý ľudský rod?
Ved vždy sa nájde niekto, kto vedome a dobrovolne chce ísť do pekla a čo sa týka prírdoných katastrof, tak vždy niekto pri nich zomrie a zvlášť na konci sveta, kde viac než 1/3 ľudstva zahnynie. A dokonca hovorí, že ten celý ľudský rod príjme pravého Boha, čo zaiste myslí na Veľké Varovanie. Ale v Garabandale Panna Mária povedala, že nie všetci na Varovanie sa obrátia, lebo niektorí pre svoju tvrdohlavu hriešnosť aj zomru a pochopiteľne že bud zatratení.

Takže tie prislubenia sa mi vidia dosť falošné.

janka - Re: Re: ?

17. 8. 2013 22:18

Ahoj,
si si 100 % istý, že keď si bol raz oklamaný zlým - keď si prijímal falošné posolstvá - že sa to viac stať nemôže?
Diabol je vypustený z reťaze, s ním všetci démoni, aby stiahli čo najviac duší. Oklame koho chce. Je neskutočne silný.
Píšeš: "Ináč a keby som nemal, to neznamená, že by som nedokzal rozlíšiť, ked by mi to Boh daroval, pretože toto rozlišovanie som prijal ako charizmu a nie len vlastnou skusenosťou.". Diabol ťa má v hrsti kamarát, pretože tvojim problémom /a nielen z tejto citácie/ je pýcha. Modli sa o dar pokory. Je to najťažší boj, ktorý človek na tejto zemi bojuje. Ja bojujem s pýchou už veľmi dlho, preto viem o čom píšem.
A posolstvá Varovania, tak obsiahle, široké, kde sa spomína NWO, finančný kolaps, rozšírenie vojen, kde sa píše, že sa budú mocní v krátkej dobe snažiť obrať ľudí o slobodu /čipovanie, jeden štát, jedna vláda, jedna mena, jedno náboženstvo/, budú záplavy /minulé leto sa písalo, že o rok budú rozsiahle záplavy a nebude úroda - dnes si nájdi v správach ďalšie záplavy Rusko, Čína, hlavne orná pôda, ohrozená úroda, nám sa neurodila kukurica, nebudú zemiaky..../posolstvá sa plnia, splnilo sa ich niekoľko, plnia sa ďalšie. A či diabol vie predpovedať budúcnosť?
Modli sa radšej denne za svet, zintenzívni modlitby, lebo doba je tak vážna a každý deň, ktorý premárnime zbytočne /napríklad kritikou niečoho o čom nemáme páru/ nás raz bude mrzieť. Posolstvá sa plnia a to hovorí za všetko. Svojou kritikou nezastavíš modlitbovú kampaň, ktorá zachraňuje denne duše - to je hlavným poslaním posolstiev - že vyzývajú na modlitby /ruženec Božieho milosrdenstva a sv.ruženec, min. raz do týždňa pôst, prijímanie sv. Eucharistie každý deň, sv. spoveď - či by toto kázal diabol???? Cítim z tvojich slov, že si ešte málo zrelý a máš málo skúseností. Ale cítim tiež, že je v tebe veľa dobrého. Preto to dobré rozvíjaj a neblokuj to, čo sa zablokovať nedá. Modlím sa za teba.

Admin - Re: Re: Re: ?

19. 8. 2013 0:49

Jarka
Pýtaš sa, či toto všetko diabol kázal???

Keby si vedela, čo všetko mne diabol kázal, ako často sa mám spovedať a prijímať sv.Eucharistiu, ... všetko toto, čo spomínaš mi kázal, tak ako Márie B.M a to 3 roky,takže stále som nechcel uveriť tomu, že prečo by mali byť moje vízie od diabla.

Či diabol vie predpovedať buducnosť?
A prečo by nevedel?
Ved, ked prostredníctvom falošných prorokov-vizionárov-učiteľov-liečiteľov... predpovedá buducnosť a to vedia oni práve kvôli diablovi, tak musí niečo vedieť aj dopredu. Čo myslíš, prečo ľudia tak ľahko naletia vešticiam a falošným prorokom? Práve preto, lebo si namyšľajú, že keby to boli falošní proroci, tak by nevedeli o ich živote, čo urobili alebo ešte len urobia. A práve to je chyba, lebo kritériom pravosti zjavení-vízii-pososltiev, či osôb nie je to, čo vedia, ale či učia pravdu!

Vieš, ako som ja prišiel na to, že moje vízie boli falošné?

Najprv mi o tom povedal vizionár z Dechtíc, potom z Džublika, ale ku koncu sa to potvrdilo tým, že mne dané proroctvo sa nesplnilo. Totižto bolo mi zjavené, že v r.2007 pápež vyhlási 5.mariansku dogmu. Ako vieme, tak sa nestalo. A vieš, čo si niektorí pomysleli? že to preto, lebo modlitbami sa to oddialilo, akokeby sa jednalo o nejaku katastrofu. Čo si myslíš o tom ty?

Ja som si istý, že proroctvo sa nesplnilo preto, lebo mi to predpovedal diabol a jeho podvod vyšiel najavo v pravý čas. A aby toho nebolo málo, tak ma presviedčal, že Ján Pavol II. vstane zmrtvych a Dogmu vyhlási. A čo myslíš, prečo sa tak doteraz nestalo?

Alebo prečo John Leary z USA mal podobné proroctvo, že po JPII už bude falošný pápež?
Nie len že sa tak nestalo, ale to sa nestalo ani teraz, ked viz.Márie z Irska bolo predpovedané, že terajší pápež nie je pravoplatný.

Vieš, kedy si to vizionári komplikujú?
Ked vidia, že ich posolstvá nie su totožné s pravými posolstvami a skôr ako si overia svoje a to kompetentnými prorokmi a autoritou Cirkvi, tak ich už predčasne zverejňujú. Ani sa nenazdajú, prejdu roky apotom, ked prídu na to, že boli oklamaní diablom, tak už je im ťažko to všetko napraviť.
Pýtala si sa, či sa mi to už nemôže stať.

Mohlo by sa mi to stať znova, ak by vo mne diabol znova vzbudil falošného ducha proroctva a ja by som tieto hlasy-slová-posolstvá-vízie nedal na schválenie pravýmprorokom a autorite Cirkvi. Lenže do tej istej jamy predsa nepadnem ešte raz. On si teraz nájde inú pascu.

Píšeš, že som pyšný, ked spoznanie falošných proroctiev som prijal ako charizmu. A ako by si nazvala ináč to, že dlhé roky som nepoznal ani jedného falošného proroka – nakoľko všetkých prorokov (katolickych) som považoval za pravdivých – a zrazu, po pobyte v Medjugorí som začal vnímať falošné posolstvá u kontroverzných vizionárov ako je Wiliam Kamm, J.Lengyel a další...?!

Vari to nie je milosť, či charizma,vliaty dar od Boha, nezaslužený a predsa daný..., čo sa nedá naučiť?
Ale, samozrejme, nechcem Ti nič vnucovať. Môžeš si veriť komu chceš, ale zamysli sa nad jednou skutočnosťou? Ako to, že človek, ktorý si hovorí veriaci a dokonca katolík – dlhé roky nepozná falošných prorokov (z rádu vyvolenej KC)???

Vždy boli, su a budu mnoho falošných prorokov. Ako to, že dobrý katolík ich nepozná aspon tucet?
Nie je to práve tým, že ich započítava medzi pravých prorokov? Verím, že áno.

Jarka. Ešte čo sa týka toho, že proroctvá naplnené podľa vízie Márie z Irska sa naplňujú, tak tým sa nenechaj oklamať. Diabol pozná celosvetové udalosti, čo sa deje a čo sa má stať, takže toto nech ťa nezvedie.

Pozeraj na to, kam ťa vedie – čo ťa učí. Porovnaj to s učením Cirkvi a pravoplatného pápeža.
Varovanie z Irska ide proti pápežovi, takže to je jasný dôkaz, že vizionarka dostáva falošné posolstvá.
Praví proroci hovoria, že máme nasledovať a počuvať pápeža František a falošní proroci hovoria, že pp.František je falošný prorok, tak na ktoru stranu sa pridáš alebo ku ktorým prorokom?

K duchom „Bálových prorokov“ alebo „Eliášových“.

Jarka, dakujem že sa za mňa modlíš
Boh s Tebou